WAXING

Waxing is a method of epilation that removes unwanted hair from the body.

Most popular area for waxing:
Upper lip waxing
Chin waxing
Bikini line waxing
Brazilian waxing
Legs waxing
Underarm waxing

Also
Nose waxing
Ears waxing
Arms waxing

Eybow waxing & shaping

Eybow waxing and shaping

Brow Wax

Brow Wax

Eyebrow shaping

Eyebrow shaping

After shaping

After shaping